Welcome to Practiseislam.org

Member Login

Lost your password?

Not a member yet? Sign Up!

Achay Akhlaq Apnaiye by Maulana Abdus Sattar
Achay Akhlaq Apnaiye by Maulana Abdus Sattar
Akhlaq 01 - Adal (23-08-2009)
Akhlaq 02 - Akhlaq aur Adal (24-08-2009)
Akhlaq 03 - Raham Dilli (25-08-2009)
Akhlaq 04 - Ahsaan Karnay walay Allah kay Mehboob (26-08-2009)
Akhlaq 05 - Sakhawat aur Raham Dili (27-08-2009)
Akhlaq 06 - Muhabbat Aur Ulfat ka Markaz (28-08-2009)
Akhlaq 07 - Musalman sab Aik Baradari hain (29-08-2009)
Akhlaq 08 - Hasad Aur us ka Ilaaj (30-08-2009)
Akhlaq 09 - Narmi kay fawaid (31-08-2009)
Akhlaq 11 - Waqar aur Mayanarawi (02-09-2009)
Akhlaq 12 - Zabaan ki Hifazat (03-09-2009)
Akhlaq 13 - Zabaan ka Ghalat Istimaal (04-09-2009)
Akhlaq 14 - Musalman Hamesha Saccha hota hay (05-09-2009)
Akhlaq 15 - Tawazuh aur Khaaksaari ki Fazilat (06-09-2009)
Akhlaq 16 - Haya Musalmano ki daulat hay (07-09-2009)
Akhlaq 17 - Hirs aur Hawas ki Tabahkarian (08-09-2009)
Akhlaq 18 - Sabr aur Shukar ka sahi mafhoom (09-09-2009)
Akhlaq 19 - Akhlaq ki Rooh Ikhlaas (10-09-2009)
Akhlaq 20 - Duniya ki Muhabbat Buray Akhlaq ki Bunyad (11-09-2009)
Please login to purchase CDs